Contact: 0724 693.768 – 0770 177.941       E-Mail: office@hydraromania.ro

Contact: 0724 693.768 – 0770 177.941

E-Mail: office@hydraromania.ro

Contact: 0724 693.768 – 0770 177.941
E-Mail: office@hydraromania.ro

Politica de Confidențialitate - GDPR

HydraROMANIA SRL, având sediul social la adresa străzii Aurel Crișan 7A, Arad, România, identificată prin CIF RO42767956 și înregistrată la Registrul Comerțului Arad cu numărul de înregistrare J02/772/2020, denumită în continuare Operatorul, Compania sau HydraROMANIA este Operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către HydraROMANIA numai în măsura permisă prin Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD sau GDPR) și legislația română conexă.

Prezenta Politică are rolul de a vă informa asupra modului în care prelucrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului web https://www.hydraromania.ro.
În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, iar acestea nu se regăsesc în prezenta Politică, ne puteți scrie la adresa de e-mail office@hydraromania.ro.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic această Politică. Versiunea actualizată a Politicii va fi afișată pe site-ul operatorului.
Vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.

1. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
a) Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
b) Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
c) Legea nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
d) Legea nr. 365 din 2002 privind comerțul electronic;
e) Legislația secundară – decizii ale Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (în continuare “A.N.S.P.D.C.P.”).

2. DEFINIȚII
Date cu caracter personal
Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Categorii speciale de date cu caracter personal
Orice informație care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
Prelucrarea datelor cu caracter personal (prelucrare)
Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Restricționarea prelucrării
Marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.
Crearea de profiluri/profilarea
Orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestora pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la persoana fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind preferințele personale, interesele, comportamentul, etc.
Sistem de evidență a datelor cu caracter personal
Orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice.
Operator de date, HydraROMANIA, “noi”
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
Persoana împuternicită de operator (împuternicit)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
Persoana autorizată să prelucreze date (persoana autorizată)
Operatorul sau împuternicitul sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a împuternicitului, sunt autorizate să prelucreze date.
Persoana vizată
Înseamnă orice persoană fizică, identificată sau identificabilă, a cărei date cu caracter personal sunt supuse prelucrării.
Parte terță
Înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
Destinatar
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
Consimțământ
Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
Pseudonimizare
Prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod care nu mai permite atribuirea acestora unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca acestea să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure protejarea acestor date.

3. OBIECTIVE
Obiectivele Politicii de protecție a datelor cu caracter personal sunt:
a) Asigurarea informării persoanelor vizate cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și la drepturile pe care persoanele vizate le au și modul lor de exercitare;
b) Asigurarea conformității cu legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
c) Minimizarea riscurilor prin prevenirea incidentelor de protecție a datelor cu caracter personal și reducerea impactului lor potențial;
d) Creșterea încrederii clienților în serviciile oferite de Operator.

Operatorul prelucrează datele personale colectate:
a) În temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții;
b) Întemeiat pe tranzacții anterioare, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile declarate;
c) În vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Operatorului;
d) În alte situații, în temeiul consimțământului clienților.

4. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt:
A) Furnizarea/livrarea produselor comandate și prestarea serviciilor:
1) Crearea și administrarea contului de utilizator al site-ului https://www.hydraromania.ro, informarea utilizatorilor privind situația acestui cont;
2) Informarea utilizatorilor privind prelucrarea comenzilor (confirmarea comenzilor plasate, expediere, facturare);
3) Autentificarea sau acordarea accesului în anumite secțiuni din site sau în etapa de efectuare a plăților online: în cazul în care plasați o comandă pe site, dacă optați pentru plata online cu cardul, plasarea comenzii implică faptul că persoanelor vizate li se va solicita identificarea într-un pas suplimentar. Această autentificare adițională confirmă că dumneavoastră sunteți titularul și utilizatorul de drept al cardului ale cărui date sunt introduse în pagina procesatorului de plăți;
4) Transmiterea informațiilor/mesajelor privind produsele care se află în secțiunea “cosul tău”, caz în care datele sunt prelucrate pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract de vânzare (confirmarea comenzii), pentru clarificarea situației vânzării respective;
5) Returnarea produselor conform prevederilor legale, procedurii de retur produse;
6) Rambursarea contravalorii produselor returnate prin retragere din contractele încheiate la distanță;
7) Acordarea serviciilor de suport cu privire la produse/comenzi sau servicii din portofoliul HydraROMANIA (închiriere, pick-it up, service).
Prelucrarea în acest scop este efectuată inclusiv atunci când alegeți să ne contactați direct prin secțiunea din site “contactează-ne”, caz în care operatorul solicită următoarele date personale: nume, prenume, numărul de telefon, adresa de e-mail, în vederea soluționării cererii dumneavoastră. Interacțiunea cu dumneavoastră în acest caz nu este condiționată de crearea unui cont de utilizator, datele de contact putând fi introduse de orice persoană interesată, care dorește să interacționeze cu operatorul.
Aceste tipuri de prelucrări de date sunt necesare pentru încheierea și executarea contractelor de vânzare, prestări de servicii și pentru îndeplinirea cerințelor impuse de legislația fiscală.

B) Îmbunătățirea serviciilor:
Într-un termen rezonabil după achiziționarea unui produs sau serviciu, vă putem utiliza adresa de email pentru transmiterea unei solicitări de feedback/review/recenzie referitoare la bunul sau serviciul achiziționat. Utilizatorii nu sunt obligați în niciun fel să acorde recenzii;
Vă putem invita să completați chestionare de satisfacție după livrarea comenzilor sau participarea la anumite acțiuni de marketing;
Putem desfășura studii sau cercetări de piață, în mod direct sau indirect, efectua statistici sau putem urmări și monitoriza vânzările și comportamentul comercial al utilizatorilor.
Aceste tipuri de prelucrări de date sunt realizate în interesul legitim al operatorului de a desfășura activități comerciale, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

C) Marketing:
Transmitere de comunicări comerciale, de promovare a produselor și serviciilor (oferte de produse și servicii), de publicitate, media, de dezvoltare și informarea utilizatorilor despre aceste acțiuni, transmitere recomandări personalizate. În acest scop, putem trimite comunicările comerciale prin canalele de comunicare puse la dispoziție de către dumneavoastră: e-mail, SMS, apel telefonic, etc.
Aceste tipuri de comunicări pot conține informații generale privind portofoliul de produse și servicii, oferte/promoții curente sau informații specifice, în legătură cu preferințele utilizatorilor pentru anumite produse din portofoliu. Prelucrarea de date poate fi bazată pe informațiile referitoare la comportamentul comercial al utilizatorului, pentru crearea unui profil (produse vizualizate, sau achiziționate frecvent).
Acest tip de prelucrare de date este întemeiat pe consimțământul prealabil al utilizatorului (persoanei vizate), exprimat prin acțiuni pozitive (bifarea casuței “vreau să mă abonez la newsletter”, disponibilă la plasarea comenzii/ crearea Contului. Ne asigurăm că respectăm drepturile dumneavoastră, că prelucrarea nu vă afectează într-o măsură semnificativă.
Consimțământul prealabil poate fi retras în orice moment, prin modificarea setărilor din secțiunea “abonare newsletter”, accesarea link-ului/butonului de dezabonare din mesaj/subsolul email-ului sau prin solicitare expresă la email office@hydraromania.ro, caz în care puteți solicita să oprim prelucrarea datelor în acest scop, urmând să dăm curs solicitării dumneavoastră. Vom înregistra opțiunea dumneavoastră de dezabonare însă, din motive tehnice ce țin de sincronizarea sistemelor interne și bazei de date, este posibil să primiți în continuare comunicări comerciale timp de câteva zile de la data la care v-ați exercitat opțiunea de dezabonare sau de schimbare a preferințelor de abonare. Acest interval de timp constituie durata normală de actualizare a bazelor de date conform cererii sau preferințelor dumneavoastră.
În cazul în care am obținut în mod direct adresa de poștă electronică a utilizatorului (persoanei vizate) cu ocazia vânzării către acesta a unui produs sau serviciu, este posibil să îi transmitem acestuia informări referitoare la produse sau servicii similare, accesorii, complementare celor pe care le-a achiziționat; acest tip de prelucrare de date se va realiza cu respectarea drepturilor persoanelor vizate, cu oferirea posibilității ca persoana vizată să se opună printr-un mijloc simplu și gratuit unei asemenea prelucrări, cu ocazia fiecărui mesaj transmis, în cazul în care persoana vizată nu s-a opus inițial (buton de “dezabonare”, sau solicitare la email office@hydraromania.ro). Acest tip de prelucrare de date se realizează în interesul legitim al operatorului de a întreține relația comercială pe care o are cu persoana vizată, în baza tranzacțiilor anterioare.

D) În activități curente ce au la bază interesul legitim:
În cazul evaluării produselor și serviciilor oferite / publicării recenziilor, utilizatorul conectat la propriul cont va acorda rating produselor achiziționate și va publica recenzii semnate cu numele și prenumele acestuia. Aceste date de identificare sunt prelucrate în scopul validării recenziei, confirmării faptului că aceasta provine de la un utilizator care a achiziționat de la operator produsele respective, le-a utilizat și este în măsură să ofere un feedback. În acest scop nu vor fi prelucrate/nu vom solicita date cu caracter personal suplimentare: date sau informații cu caracter personal ale utilizatorului (altele decât cele necesare conectării la cont); date ale oricărei terțe persoane: nume, numere de telefon, adrese de e-mail, adresa de livrare sau de domiciliu, date ale contului sau cardului bancar, precum și orice informații care ar putea duce la un furt de identitate.
Adoptarea unor măsuri de protecție a site-ului https://www.hydraromania.ro față de atacuri cibernetice, detectare a tentativelor de fraudă și transmiterea datelor către autoritățile competente, gestionarea breșelor de securitate. HydraROMANIA poate prelucra datele personale în scopul identificării și limitării comportamentului abuziv în plasarea comenzilor (multiple, abuzive, speculative sau plasate în scopul obținerii de avantaje necuvenite) sau a altor riscuri.
HydraROMANIA a elaborat un cadru intern de politici, proceduri și standarde pentru a păstra securitatea datelor personale. Acestea sunt revizuite periodic pentru a respecta reglementările aplicabile și standardele în domeniul securității datelor. Acest tip de prelucrare de date are ca temei legal interesul legitim al operatorului, are ca scop menținerea echilibrului dintre interesul operatorului și drepturile persoanelor vizate.
În scopul transmiterii unei informări ulterioare încheierii unei tranzacții, referitoare la posibilitatea de a crea un cont de utilizator în care se regăsesc: istoricul achizițiilor, facturile și certificatele de garanție, astfel încât informațiile tranzacționale să fie centralizate și accesibile clienților direct din contul de utilizator;
În cazul contactării echipei de relații clienți, în vederea soluționării cererii dumneavoastră, evaluării și îmbunătățirii serviciilor de asistență, datele pot fi prelucrate, iar apelul telefonic înregistrat și păstrat pe toată perioada necesară desfășurării relației comerciale cu dumneavoastră, continuarea apelului reprezintă acordul dumneavoastră pentru înregistrarea convorbirii și prelucrarea datelor în scopurile menționate anterior. Operatorul poate reveni cu un apel automat în 1-3 zile de la data convorbirii înregistrate inițial pentru evaluarea calității serviciilor și informațiilor oferite de consultanții operatorului. Aceste acțiuni sunt întreprinse în interes legitim, pentru îmbunătățirea serviciilor de asistență.
În activități curente ce au la bază obligația legală.

5. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați, respectiv: prenume, nume, e-mail, număr de telefon, adresă de livrare, detalii de facturare, date de cont bancar.
De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Dacă datele furnizate cuprind informații despre minori, acestea vor fi șterse.
Nu vor fi prelucrate date cu caracter special și informații referitoare la persoane sau grupuri/comunități definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naționalitate, cetățenie, credințe religioase, orientare sexuală, nivel de educație, categorie socială, afecțiuni medicale sau caracteristici fizice.
Pe website-ul https://www.hydraromania.ro putem prelucra informații în cookie-uri și tehnologii similare, în conformitate cu politica de utilizare cookie-uri.

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Prin citirea prezentei politici de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul site-ului https://www.hydraromania.ro ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:
a) dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dumneavoastră;
b) dreptul la informare și acces la datele Dumneavoastră cu caracter personal;
c) dreptul la rectificare;
d) dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
e) dreptul la restricționarea prelucrării;
f)  dreptul la portabilitatea datelor;
g) dreptul la opoziție;
h) de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat;
i)  dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor Dumneavoastră, garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre acestea sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către:
HydraROMANIA, cu sediul la adresa strada Aurel Crișan 7A, Arad, România, sau la adresa de email: office@hydraromania.ro.
În cerere, vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să se asigure că veți primi personal informațiile. Vă rugăm să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preveni încălcarea securității sistemelor și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali.

7. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate atât timp cât aveți cont pe website/aplicație. Acestea pot fi șterse sub rezerva păstrării anumitor informații după ștergerea contului dumneavoastră dacă legislația aplicabilă sau interesul legitim o impun. În acest sens, operatorul va stoca datele dumneavoastră în perioada de stocare definită în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Astfel, datele personale sunt păstrate pe durata derulării relațiilor contractuale precum și încă 3 ani de la ultima comandă, acesta fiind termenul legal de prescripție extinctivă a obligațiilor decurgând din raporturile comerciale contractuale. Datele personale menționate pe facturile fiscale vor fi păstrate timp de maxim 10 ani, conform prevederilor legale contabile și fiscale aplicabile.
Mai mult, operatorul se asigura ca datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate si de asemenea, se asigura ca perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitata, iar la implinirea termenelor limita, datele personale nu vor mai fi prelucrate in aceste scopuri.

8. DESTINATARI
Operatorul poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori parteneri de produse și servicii, furnizori de servicii de curierat, de servicii bancare, operatori de telefonie mobilă, entități juridice private non-profit colaboratoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, parteneri ai HydraROMANIA ce acționează în limitele și scopurile stabilite de noi, conform condițiilor din prezenta politică.
Accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

9. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
HydraROMANIA vă asigură securitatea datelor (de exemplu: protecție cu parolă, antivirus, criptare) și va lua toate măsurile tehnice și organizatorice care se impun pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aplicând măsurile adecvate mai ales împotriva următoarelor: acces neautorizat; modificare; transmitere; publicare; ștergere sau distrugere; distrugere sau ștergere accidentală; și/sau indisponibilitate cauzată de schimbarea tehnicii aplicate.
Pentru a împiedica accesul neautorizat la datele cu caracter personal, modificarea și publicarea neautorizată sau utilizarea neautorizată a acestora, operatorul va asigura următoarele: crearea și funcționarea unui mediu informatic, tehnic adecvat; selecția controlată, supravegherea angajaților săi, implicați în furnizarea serviciului; elaborarea unor reguli procedurale pentru operare, gestionarea riscurilor și furnizarea serviciilor.
Încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor Dumneavoastră cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. Posibile încălcări: instalarea de programe de tip malware; pierderea sau furtul sistemelor de stocare a datelor; erori de configurare a sistemelor ce pot duce la scurgeri de informații; publicarea accidentală a datelor cu caracter personal în spațiul public; pierderea parolei de acces la singura copie a bazei de date etc. În cazul în care operatorul constată că a fost încălcată securitatea datelor cu caracter personal, va lua de îndată toate măsurile de protecție ce se impun pentru a limita această încălcare și va notifica Autoritatea Națională.